Psalms 141:9

HOT(i) 9 שׁמרני מידי פח יקשׁו לי ומקשׁות פעלי און׃