Psalms 135:21

HOT(i) 21 ברוך יהוה מציון שׁכן ירושׁלם הללו יה׃