Psalms 134:2

HOT(i) 2 שׂאו ידכם קדשׁ וברכו את יהוה׃