Psalms 130:2

HOT(i) 2 אדני שׁמעה בקולי תהיינה אזניך קשׁבות לקול תחנוני׃