Psalms 119:165

HOT(i) 165 שׁלום רב לאהבי תורתך ואין למו מכשׁול׃