Psalms 106:25-48

HOT(i) 25 וירגנו באהליהם לא שׁמעו בקול יהוה׃ 26 וישׂא ידו להם להפיל אותם במדבר׃ 27 ולהפיל זרעם בגוים ולזרותם בארצות׃ 28 ויצמדו לבעל פעור ויאכלו זבחי מתים׃ 29 ויכעיסו במעלליהם ותפרץ בם מגפה׃ 30 ויעמד פינחס ויפלל ותעצר המגפה׃ 31 ותחשׁב לו לצדקה לדר ודר עד עולם׃ 32 ויקציפו על מי מריבה וירע למשׁה בעבורם׃ 33 כי המרו את רוחו ויבטא בשׂפתיו׃ 34 לא השׁמידו את העמים אשׁר אמר יהוה להם׃ 35 ויתערבו בגוים וילמדו מעשׂיהם׃ 36 ויעבדו את עצביהם ויהיו להם למוקשׁ׃ 37 ויזבחו את בניהם ואת בנותיהם לשׁדים׃ 38 וישׁפכו דם נקי דם בניהם ובנותיהם אשׁר זבחו לעצבי כנען ותחנף הארץ בדמים׃ 39 ויטמאו במעשׂיהם ויזנו במעלליהם׃ 40 ויחר אף יהוה בעמו ויתעב את נחלתו׃ 41 ויתנם ביד גוים וימשׁלו בהם שׂנאיהם׃ 42 וילחצום אויביהם ויכנעו תחת ידם׃ 43 פעמים רבות יצילם והמה ימרו בעצתם וימכו בעונם׃ 44 וירא בצר להם בשׁמעו את רנתם׃ 45 ויזכר להם בריתו וינחם כרב חסדו׃ 46 ויתן אותם לרחמים לפני כל שׁוביהם׃ 47 הושׁיענו יהוה אלהינו וקבצנו מן הגוים להדות לשׁם קדשׁך להשׁתבח בתהלתך׃ 48 ברוך יהוה אלהי ישׂראל מן העולם ועד העולם ואמר כל העם אמן הללו יה׃