Psalms 105:37

HOT(i) 37 ויוציאם בכסף וזהב ואין בשׁבטיו כושׁל׃