Proverbs 8:22-30

HOT(i) 22 יהוה קנני ראשׁית דרכו קדם מפעליו מאז׃ 23 מעולם נסכתי מראשׁ מקדמי ארץ׃ 24 באין תהמות חוללתי באין מעינות נכבדי מים׃ 25 בטרם הרים הטבעו לפני גבעות חוללתי׃ 26 עד לא עשׂה ארץ וחוצות וראשׁ עפרות תבל׃ 27 בהכינו שׁמים שׁם אני בחוקו חוג על פני תהום׃ 28 באמצו שׁחקים ממעל בעזוז עינות תהום׃ 29 בשׂומו לים חקו ומים לא יעברו פיו בחוקו מוסדי ארץ׃ 30 ואהיה אצלו אמון ואהיה שׁעשׁעים יום יום משׂחקת לפניו בכל עת׃