Numbers 3:40-43

HOT(i) 40 ויאמר יהוה אל משׁה פקד כל בכר זכר לבני ישׂראל מבן חדשׁ ומעלה ושׂא את מספר שׁמתם׃ 41 ולקחת את הלוים לי אני יהוה תחת כל בכר בבני ישׂראל ואת בהמת הלוים תחת כל בכור בבהמת בני ישׂראל׃ 42 ויפקד משׁה כאשׁר צוה יהוה אתו את כל בכור בבני ישׂראל׃ 43 ויהי כל בכור זכר במספר שׁמת מבן חדשׁ ומעלה לפקדיהם שׁנים ועשׂרים אלף שׁלשׁה ושׁבעים ומאתים׃