Numbers 25:7-12

HOT(i) 7 וירא פינחס בן אלעזר בן אהרן הכהן ויקם מתוך העדה ויקח רמח בידו׃ 8 ויבא אחר אישׁ ישׂראל אל הקבה וידקר את שׁניהם את אישׁ ישׂראל ואת האשׁה אל קבתה ותעצר המגפה מעל בני ישׂראל׃ 9 ויהיו המתים במגפה ארבעה ועשׂרים אלף׃ 10 וידבר יהוה אל משׁה לאמר׃ 11 פינחס בן אלעזר בן אהרן הכהן השׁיב את חמתי מעל בני ישׂראל בקנאו את קנאתי בתוכם ולא כליתי את בני ישׂראל בקנאתי׃ 12 לכן אמר הנני נתן לו את בריתי שׁלום׃