Nehemiah 9:8

HOT(i) 8 ומצאת את לבבו נאמן לפניך וכרות עמו הברית לתת את ארץ הכנעני החתי האמרי והפרזי והיבוסי והגרגשׁי לתת לזרעו ותקם את דבריך כי צדיק אתה׃