Nehemiah 10

HOT(i) 1 (10:2) ועל החתומים נחמיה התרשׁתא בן חכליה וצדקיה׃ 2 (10:3) שׂריה עזריה ירמיה׃ 3 (10:4) פשׁחור אמריה מלכיה׃ 4 (10:5) חטושׁ שׁבניה מלוך׃ 5 (10:6) חרם מרמות עבדיה׃ 6 (10:7) דניאל גנתון ברוך׃ 7 (10:8) משׁלם אביה מימן׃ 8 (10:9) מעזיה בלגי שׁמעיה אלה הכהנים׃ 9 (10:10) והלוים וישׁוע בן אזניה בנוי מבני חנדד קדמיאל׃ 10 (10:11) ואחיהם שׁבניה הודיה קליטא פלאיה חנן׃ 11 (10:12) מיכא רחוב חשׁביה׃ 12 (10:13) זכור שׁרביה שׁבניה׃ 13 (10:14) הודיה בני בנינו׃ 14 (10:15) ראשׁי העם פרעשׁ פחת מואב עילם זתוא בני׃ 15 (10:16) בני עזגד בבי׃ 16 (10:17) אדניה בגוי עדין׃ 17 (10:18) אטר חזקיה עזור׃ 18 (10:19) הודיה חשׁם בצי׃ 19 (10:20) חריף ענתות נובי׃ 20 (10:21) מגפיעשׁ משׁלם חזיר׃ 21 (10:22) משׁיזבאל צדוק ידוע׃ 22 (10:23) פלטיה חנן עניה׃ 23 (10:24) הושׁע חנניה חשׁוב׃ 24 (10:25) הלוחשׁ פלחא שׁובק׃ 25 (10:26) רחום חשׁבנה מעשׂיה׃ 26 (10:27) ואחיה חנן ענן׃ 27 (10:28) מלוך חרם בענה׃ 28 (10:29) ושׁאר העם הכהנים הלוים השׁוערים המשׁררים הנתינים וכל הנבדל מעמי הארצות אל תורת האלהים נשׁיהם בניהם ובנתיהם כל יודע מבין׃ 29 (10:30) מחזיקים על אחיהם אדיריהם ובאים באלה ובשׁבועה ללכת בתורת האלהים אשׁר נתנה ביד משׁה עבד האלהים ולשׁמור ולעשׂות את כל מצות יהוה אדנינו ומשׁפטיו וחקיו׃ 30 (10:31) ואשׁר לא נתן בנתינו לעמי הארץ ואת בנתיהם לא נקח לבנינו׃ 31 (10:32) ועמי הארץ המביאים את המקחות וכל שׁבר ביום השׁבת למכור לא נקח מהם בשׁבת וביום קדשׁ ונטשׁ את השׁנה השׁביעית ומשׁא כל יד׃ 32 (10:33) והעמדנו עלינו מצות לתת עלינו שׁלשׁית השׁקל בשׁנה לעבדת בית אלהינו׃ 33 (10:34) ללחם המערכת ומנחת התמיד ולעולת התמיד השׁבתות החדשׁים למועדים ולקדשׁים ולחטאות לכפר על ישׂראל וכל מלאכת בית אלהינו׃ 34 (10:35) והגורלות הפלנו על קרבן העצים הכהנים הלוים והעם להביא לבית אלהינו לבית אבתינו לעתים מזמנים שׁנה בשׁנה לבער על מזבח יהוה אלהינו ככתוב בתורה׃ 35 (10:36) ולהביא את בכורי אדמתנו ובכורי כל פרי כל עץ שׁנה בשׁנה לבית יהוה׃ 36 (10:37) ואת בכרות בנינו ובהמתינו ככתוב בתורה ואת בכורי בקרינו וצאנינו להביא לבית אלהינו לכהנים המשׁרתים בבית אלהינו׃ 37 (10:38) ואת ראשׁית עריסתינו ותרומתינו ופרי כל עץ תירושׁ ויצהר נביא לכהנים אל לשׁכות בית אלהינו ומעשׂר אדמתנו ללוים והם הלוים המעשׂרים בכל ערי עבדתנו׃ 38 (10:39) והיה הכהן בן אהרן עם הלוים בעשׂר הלוים והלוים יעלו את מעשׂר המעשׂר לבית אלהינו אל הלשׁכות לבית האוצר׃ 39 (10:40) כי אל הלשׁכות יביאו בני ישׂראל ובני הלוי את תרומת הדגן התירושׁ והיצהר ושׁם כלי המקדשׁ והכהנים המשׁרתים והשׁוערים והמשׁררים ולא נעזב את בית אלהינו׃