Leviticus 9

HOT(i) 1 ויהי ביום השׁמיני קרא משׁה לאהרן ולבניו ולזקני ישׂראל׃ 2 ויאמר אל אהרן קח לך עגל בן בקר לחטאת ואיל לעלה תמימם והקרב לפני יהוה׃ 3 ואל בני ישׂראל תדבר לאמר קחו שׂעיר עזים לחטאת ועגל וכבשׂ בני שׁנה תמימם לעלה׃ 4 ושׁור ואיל לשׁלמים לזבח לפני יהוה ומנחה בלולה בשׁמן כי היום יהוה נראה אליכם׃ 5 ויקחו את אשׁר צוה משׁה אל פני אהל מועד ויקרבו כל העדה ויעמדו לפני יהוה׃ 6 ויאמר משׁה זה הדבר אשׁר צוה יהוה תעשׂו וירא אליכם כבוד יהוה׃ 7 ויאמר משׁה אל אהרן קרב אל המזבח ועשׂה את חטאתך ואת עלתך וכפר בעדך ובעד העם ועשׂה את קרבן העם וכפר בעדם כאשׁר צוה יהוה׃ 8 ויקרב אהרן אל המזבח וישׁחט את עגל החטאת אשׁר׃ 9 ויקרבו בני אהרן את הדם אליו ויטבל אצבעו בדם ויתן על קרנות המזבח ואת הדם יצק אל יסוד המזבח׃ 10 ואת החלב ואת הכלית ואת היתרת מן הכבד מן החטאת הקטיר המזבחה כאשׁר צוה יהוה את משׁה׃ 11 ואת הבשׂר ואת העור שׂרף באשׁ מחוץ למחנה׃ 12 וישׁחט את העלה וימצאו בני אהרן אליו את הדם ויזרקהו על המזבח סביב׃ 13 ואת העלה המציאו אליו לנתחיה ואת הראשׁ ויקטר על המזבח׃ 14 וירחץ את הקרב ואת הכרעים ויקטר על העלה המזבחה׃ 15 ויקרב את קרבן העם ויקח את שׂעיר החטאת אשׁר לעם וישׁחטהו ויחטאהו כראשׁון׃ 16 ויקרב את העלה ויעשׂה כמשׁפט׃ 17 ויקרב את המנחה וימלא כפו ממנה ויקטר על המזבח מלבד עלת הבקר׃ 18 וישׁחט את השׁור ואת האיל זבח השׁלמים אשׁר לעם וימצאו בני אהרן את הדם אליו ויזרקהו על המזבח סביב׃ 19 ואת החלבים מן השׁור ומן האיל האליה והמכסה והכלית ויתרת הכבד׃ 20 וישׂימו את החלבים על החזות ויקטר החלבים המזבחה׃ 21 ואת החזות ואת שׁוק הימין הניף אהרן תנופה לפני יהוה כאשׁר צוה משׁה׃ 22 וישׂא אהרן את ידו אל העם ויברכם וירד מעשׂת החטאת והעלה והשׁלמים׃ 23 ויבא משׁה ואהרן אל אהל מועד ויצאו ויברכו את העם וירא כבוד יהוה אל כל העם׃ 24 ותצא אשׁ מלפני יהוה ותאכל על המזבח את העלה ואת החלבים וירא כל העם וירנו ויפלו על פניהם׃