Leviticus 25:39-46

HOT(i) 39 וכי ימוך אחיך עמך ונמכר לך לא תעבד בו עבדת עבד׃ 40 כשׂכיר כתושׁב יהיה עמך עד שׁנת היבל יעבד עמך׃ 41 ויצא מעמך הוא ובניו עמו ושׁב אל משׁפחתו ואל אחזת אבתיו ישׁוב׃ 42 כי עבדי הם אשׁר הוצאתי אתם מארץ מצרים לא ימכרו ממכרת עבד׃ 43 לא תרדה בו בפרך ויראת מאלהיך׃ 44 ועבדך ואמתך אשׁר יהיו לך מאת הגוים אשׁר סביבתיכם מהם תקנו עבד ואמה׃ 45 וגם מבני התושׁבים הגרים עמכם מהם תקנו וממשׁפחתם אשׁר עמכם אשׁר הולידו בארצכם והיו לכם לאחזה׃ 46 והתנחלתם אתם לבניכם אחריכם לרשׁת אחזה לעלם בהם תעבדו ובאחיכם בני ישׂראל אישׁ באחיו לא תרדה בו בפרך׃