Leviticus 18

HOT(i) 1 וידבר יהוה אל משׁה לאמר׃ 2 דבר אל בני ישׂראל ואמרת אלהם אני יהוה אלהיכם׃ 3 כמעשׂה ארץ מצרים אשׁר ישׁבתם בה לא תעשׂו וכמעשׂה ארץ כנען אשׁר אני מביא אתכם שׁמה לא תעשׂו ובחקתיהם לא תלכו׃ 4 את משׁפטי תעשׂו ואת חקתי תשׁמרו ללכת בהם אני יהוה אלהיכם׃ 5 ושׁמרתם את חקתי ואת משׁפטי אשׁר יעשׂה אתם האדם וחי בהם אני יהוה׃ 6 אישׁ אישׁ אל כל שׁאר בשׂרו לא תקרבו לגלות ערוה אני יהוה׃ 7 ערות אביך וערות אמך לא תגלה אמך הוא לא תגלה ערותה׃ 8 ערות אשׁת אביך לא תגלה ערות אביך הוא׃ 9 ערות אחותך בת אביך או בת אמך מולדת בית או מולדת חוץ לא תגלה ערותן׃ 10 ערות בת בנך או בת בתך לא תגלה ערותן כי ערותך הנה׃ 11 ערות בת אשׁת אביך מולדת אביך אחותך הוא לא תגלה ערותה׃ 12 ערות אחות אביך לא תגלה שׁאר אביך הוא׃ 13 ערות אחות אמך לא תגלה כי שׁאר אמך הוא׃ 14 ערות אחי אביך לא תגלה אל אשׁתו לא תקרב דדתך הוא׃ 15 ערות כלתך לא תגלה אשׁת בנך הוא לא תגלה ערותה׃ 16 ערות אשׁת אחיך לא תגלה ערות אחיך הוא׃ 17 ערות אשׁה ובתה לא תגלה את בת בנה ואת בת בתה לא תקח לגלות ערותה שׁארה הנה זמה הוא׃ 18 ואשׁה אל אחתה לא תקח לצרר לגלות ערותה עליה בחייה׃ 19 ואל אשׁה בנדת טמאתה לא תקרב לגלות ערותה׃ 20 ואל אשׁת עמיתך לא תתן שׁכבתך לזרע לטמאה׃ 21 ומזרעך לא תתן להעביר למלך ולא תחלל את שׁם אלהיך אני יהוה׃ 22 ואת זכר לא תשׁכב משׁכבי אשׁה תועבה הוא׃ 23 ובכל בהמה לא תתן שׁכבתך לטמאה בה ואשׁה לא תעמד לפני בהמה לרבעה תבל הוא׃ 24 אל תטמאו בכל אלה כי בכל אלה נטמאו הגוים אשׁר אני משׁלח מפניכם׃ 25 ותטמא הארץ ואפקד עונה עליה ותקא הארץ את ישׁביה׃ 26 ושׁמרתם אתם את חקתי ואת משׁפטי ולא תעשׂו מכל התועבת האלה האזרח והגר הגר בתוככם׃ 27 כי את כל התועבת האל עשׂו אנשׁי הארץ אשׁר לפניכם ותטמא הארץ׃ 28 ולא תקיא הארץ אתכם בטמאכם אתה כאשׁר קאה את הגוי אשׁר לפניכם׃ 29 כי כל אשׁר יעשׂה מכל התועבת האלה ונכרתו הנפשׁות העשׂת מקרב עמם׃ 30 ושׁמרתם את משׁמרתי לבלתי עשׂות מחקות התועבת אשׁר נעשׂו לפניכם ולא תטמאו בהם אני יהוה אלהיכם׃