Leviticus 16:19

HOT(i) 19 והזה עליו מן הדם באצבעו שׁבע פעמים וטהרו וקדשׁו מטמאת בני ישׂראל׃