Leviticus 14:21

HOT(i) 21 ואם דל הוא ואין ידו משׂגת ולקח כבשׂ אחד אשׁם לתנופה לכפר עליו ועשׂרון סלת אחד בלול בשׁמן למנחה ולג שׁמן׃