Leviticus 14

HOT(i) 1 וידבר יהוה אל משׁה לאמר׃ 2 זאת תהיה תורת המצרע ביום טהרתו והובא אל הכהן׃ 3 ויצא הכהן אל מחוץ למחנה וראה הכהן והנה נרפא נגע הצרעת מן הצרוע׃ 4 וצוה הכהן ולקח למטהר שׁתי צפרים חיות טהרות ועץ ארז ושׁני תולעת ואזב׃ 5 וצוה הכהן ושׁחט את הצפור האחת אל כלי חרשׂ על מים חיים׃ 6 את הצפר החיה יקח אתה ואת עץ הארז ואת שׁני התולעת ואת האזב וטבל אותם ואת הצפר החיה בדם הצפר השׁחטה על המים החיים׃ 7 והזה על המטהר מן הצרעת שׁבע פעמים וטהרו ושׁלח את הצפר החיה על פני השׂדה׃ 8 וכבס המטהר את בגדיו וגלח את כל שׂערו ורחץ במים וטהר ואחר יבוא אל המחנה וישׁב מחוץ לאהלו שׁבעת ימים׃ 9 והיה ביום השׁביעי יגלח את כל שׂערו את ראשׁו ואת זקנו ואת גבת עיניו ואת כל שׂערו יגלח וכבס את בגדיו ורחץ את בשׂרו במים וטהר׃ 10 וביום השׁמיני יקח שׁני כבשׂים תמימם וכבשׂה אחת בת שׁנתה תמימה ושׁלשׁה עשׂרנים סלת מנחה בלולה בשׁמן ולג אחד שׁמן׃ 11 והעמיד הכהן המטהר את האישׁ המטהר ואתם לפני יהוה פתח אהל מועד׃ 12 ולקח הכהן את הכבשׂ האחד והקריב אתו לאשׁם ואת לג השׁמן והניף אתם תנופה לפני יהוה׃ 13 ושׁחט את הכבשׂ במקום אשׁר ישׁחט את החטאת ואת העלה במקום הקדשׁ כי כחטאת האשׁם הוא לכהן קדשׁ קדשׁים הוא׃ 14 ולקח הכהן מדם האשׁם ונתן הכהן על תנוך אזן המטהר הימנית ועל בהן ידו הימנית ועל בהן רגלו הימנית׃ 15 ולקח הכהן מלג השׁמן ויצק על כף הכהן השׂמאלית׃ 16 וטבל הכהן את אצבעו הימנית מן השׁמן אשׁר על כפו השׂמאלית והזה מן השׁמן באצבעו שׁבע פעמים לפני יהוה׃ 17 ומיתר השׁמן אשׁר על כפו יתן הכהן על תנוך אזן המטהר הימנית ועל בהן ידו הימנית ועל בהן רגלו הימנית על דם האשׁם׃ 18 והנותר בשׁמן אשׁר על כף הכהן יתן על ראשׁ המטהר וכפר עליו הכהן לפני יהוה׃ 19 ועשׂה הכהן את החטאת וכפר על המטהר מטמאתו ואחר ישׁחט את העלה׃ 20 והעלה הכהן את העלה ואת המנחה המזבחה וכפר עליו הכהן וטהר׃ 21 ואם דל הוא ואין ידו משׂגת ולקח כבשׂ אחד אשׁם לתנופה לכפר עליו ועשׂרון סלת אחד בלול בשׁמן למנחה ולג שׁמן׃ 22 ושׁתי תרים או שׁני בני יונה אשׁר תשׂיג ידו והיה אחד חטאת והאחד עלה׃ 23 והביא אתם ביום השׁמיני לטהרתו אל הכהן אל פתח אהל מועד לפני יהוה׃ 24 ולקח הכהן את כבשׂ האשׁם ואת לג השׁמן והניף אתם הכהן תנופה לפני יהוה׃ 25 ושׁחט את כבשׂ האשׁם ולקח הכהן מדם האשׁם ונתן על תנוך אזן המטהר הימנית ועל בהן ידו הימנית ועל בהן רגלו הימנית׃ 26 ומן השׁמן יצק הכהן על כף הכהן השׂמאלית׃ 27 והזה הכהן באצבעו הימנית מן השׁמן אשׁר על כפו השׂמאלית שׁבע פעמים לפני יהוה׃ 28 ונתן הכהן מן השׁמן אשׁר על כפו על תנוך אזן המטהר הימנית ועל בהן ידו הימנית ועל בהן רגלו הימנית על מקום דם האשׁם׃ 29 והנותר מן השׁמן אשׁר על כף הכהן יתן על ראשׁ המטהר לכפר עליו לפני יהוה׃ 30 ועשׂה את האחד מן התרים או מן בני היונה מאשׁר תשׂיג ידו׃ 31 את אשׁר תשׂיג ידו את האחד חטאת ואת האחד עלה על המנחה וכפר הכהן על המטהר לפני יהוה׃ 32 זאת תורת אשׁר בו נגע צרעת אשׁר לא תשׂיג ידו בטהרתו׃ 33 וידבר יהוה אל משׁה ואל אהרן לאמר׃ 34 כי תבאו אל ארץ כנען אשׁר אני נתן לכם לאחזה ונתתי נגע צרעת בבית ארץ אחזתכם׃ 35 ובא אשׁר לו הבית והגיד לכהן לאמר כנגע נראה לי בבית׃ 36 וצוה הכהן ופנו את הבית בטרם יבא הכהן לראות את הנגע ולא יטמא כל אשׁר בבית ואחר כן יבא הכהן לראות את הבית׃ 37 וראה את הנגע והנה הנגע בקירת הבית שׁקערורת ירקרקת או אדמדמת ומראיהן שׁפל מן הקיר׃ 38 ויצא הכהן מן הבית אל פתח הבית והסגיר את הבית שׁבעת ימים׃ 39 ושׁב הכהן ביום השׁביעי וראה והנה פשׂה הנגע בקירת הבית׃ 40 וצוה הכהן וחלצו את האבנים אשׁר בהן הנגע והשׁליכו אתהן אל מחוץ לעיר אל מקום טמא׃ 41 ואת הבית יקצע מבית סביב ושׁפכו את העפר אשׁר הקצו אל מחוץ לעיר אל מקום טמא׃ 42 ולקחו אבנים אחרות והביאו אל תחת האבנים ועפר אחר יקח וטח את הבית׃ 43 ואם ישׁוב הנגע ופרח בבית אחר חלץ את האבנים ואחרי הקצות את הבית ואחרי הטוח׃ 44 ובא הכהן וראה והנה פשׂה הנגע בבית צרעת ממארת הוא בבית טמא הוא׃ 45 ונתץ את הבית את אבניו ואת עציו ואת כל עפר הבית והוציא אל מחוץ לעיר אל מקום טמא׃ 46 והבא אל הבית כל ימי הסגיר אתו יטמא עד הערב׃ 47 והשׁכב בבית יכבס את בגדיו והאכל בבית יכבס את בגדיו׃ 48 ואם בא יבא הכהן וראה והנה לא פשׂה הנגע בבית אחרי הטח את הבית וטהר הכהן את הבית כי נרפא הנגע׃ 49 ולקח לחטא את הבית שׁתי צפרים ועץ ארז ושׁני תולעת ואזב׃ 50 ושׁחט את הצפר האחת אל כלי חרשׂ על מים חיים׃ 51 ולקח את עץ הארז ואת האזב ואת שׁני התולעת ואת הצפר החיה וטבל אתם בדם הצפר השׁחוטה ובמים החיים והזה אל הבית שׁבע פעמים׃ 52 וחטא את הבית בדם הצפור ובמים החיים ובצפר החיה ובעץ הארז ובאזב ובשׁני התולעת׃ 53 ושׁלח את הצפר החיה אל מחוץ לעיר אל פני השׂדה וכפר על הבית וטהר׃ 54 זאת התורה לכל נגע הצרעת ולנתק׃ 55 ולצרעת הבגד ולבית׃ 56 ולשׂאת ולספחת ולבהרת׃ 57 להורת ביום הטמא וביום הטהר זאת תורת הצרעת׃