Leviticus 13

HOT(i) 1 וידבר יהוה אל משׁה ואל אהרן לאמר׃ 2 אדם כי יהיה בעור בשׂרו שׂאת או ספחת או בהרת והיה בעור בשׂרו לנגע צרעת והובא אל אהרן הכהן או אל אחד מבניו הכהנים׃ 3 וראה הכהן את הנגע בעור הבשׂר ושׂער בנגע הפך לבן ומראה הנגע עמק מעור בשׂרו נגע צרעת הוא וראהו הכהן וטמא אתו׃ 4 ואם בהרת לבנה הוא בעור בשׂרו ועמק אין מראה מן העור ושׂערה לא הפך לבן והסגיר הכהן את הנגע שׁבעת ימים׃ 5 וראהו הכהן ביום השׁביעי והנה הנגע עמד בעיניו לא פשׂה הנגע בעור והסגירו הכהן שׁבעת ימים שׁנית׃ 6 וראה הכהן אתו ביום השׁביעי שׁנית והנה כהה הנגע ולא פשׂה הנגע בעור וטהרו הכהן מספחת הוא וכבס בגדיו וטהר׃ 7 ואם פשׂה תפשׂה המספחת בעור אחרי הראתו אל הכהן לטהרתו ונראה שׁנית אל הכהן׃ 8 וראה הכהן והנה פשׂתה המספחת בעור וטמאו הכהן צרעת הוא׃ 9 נגע צרעת כי תהיה באדם והובא אל הכהן׃ 10 וראה הכהן והנה שׂאת לבנה בעור והיא הפכה שׂער לבן ומחית בשׂר חי בשׂאת׃ 11 צרעת נושׁנת הוא בעור בשׂרו וטמאו הכהן לא יסגרנו כי טמא הוא׃ 12 ואם פרוח תפרח הצרעת בעור וכסתה הצרעת את כל עור הנגע מראשׁו ועד רגליו לכל מראה עיני הכהן׃ 13 וראה הכהן והנה כסתה הצרעת את כל בשׂרו וטהר את הנגע כלו הפך לבן טהור הוא׃ 14 וביום הראות בו בשׂר חי יטמא׃ 15 וראה הכהן את הבשׂר החי וטמאו הבשׂר החי טמא הוא צרעת הוא׃ 16 או כי ישׁוב הבשׂר החי ונהפך ללבן ובא אל הכהן׃ 17 וראהו הכהן והנה נהפך הנגע ללבן וטהר הכהן את הנגע טהור הוא׃ 18 ובשׂר כי יהיה בו בערו שׁחין ונרפא׃ 19 והיה במקום השׁחין שׂאת לבנה או בהרת לבנה אדמדמת ונראה אל הכהן׃ 20 וראה הכהן והנה מראה שׁפל מן העור ושׂערה הפך לבן וטמאו הכהן נגע צרעת הוא בשׁחין פרחה׃ 21 ואם יראנה הכהן והנה אין בה שׂער לבן ושׁפלה איננה מן העור והיא כהה והסגירו הכהן שׁבעת ימים׃ 22 ואם פשׂה תפשׂה בעור וטמא הכהן אתו נגע הוא׃ 23 ואם תחתיה תעמד הבהרת לא פשׂתה צרבת השׁחין הוא וטהרו הכהן׃ 24 או בשׂר כי יהיה בערו מכות אשׁ והיתה מחית המכוה בהרת לבנה אדמדמת או לבנה׃ 25 וראה אתה הכהן והנה נהפך שׂער לבן בבהרת ומראה עמק מן העור צרעת הוא במכוה פרחה וטמא אתו הכהן נגע צרעת הוא׃ 26 ואם יראנה הכהן והנה אין בבהרת שׂער לבן ושׁפלה איננה מן העור והוא כהה והסגירו הכהן שׁבעת ימים׃ 27 וראהו הכהן ביום השׁביעי אם פשׂה תפשׂה בעור וטמא הכהן אתו נגע צרעת הוא׃ 28 ואם תחתיה תעמד הבהרת לא פשׂתה בעור והוא כהה שׂאת המכוה הוא וטהרו הכהן כי צרבת המכוה הוא׃ 29 ואישׁ או אשׁה כי יהיה בו נגע בראשׁ או בזקן׃ 30 וראה הכהן את הנגע והנה מראהו עמק מן העור ובו שׂער צהב דק וטמא אתו הכהן נתק הוא צרעת הראשׁ או הזקן הוא׃ 31 וכי יראה הכהן את נגע הנתק והנה אין מראהו עמק מן העור ושׂער שׁחר אין בו והסגיר הכהן את נגע הנתק שׁבעת ימים׃ 32 וראה הכהן את הנגע ביום השׁביעי והנה לא פשׂה הנתק ולא היה בו שׂער צהב ומראה הנתק אין עמק מן העור׃ 33 והתגלח ואת הנתק לא יגלח והסגיר הכהן את הנתק שׁבעת ימים שׁנית׃ 34 וראה הכהן את הנתק ביום השׁביעי והנה לא פשׂה הנתק בעור ומראהו איננו עמק מן העור וטהר אתו הכהן וכבס בגדיו וטהר׃ 35 ואם פשׂה יפשׂה הנתק בעור אחרי טהרתו׃ 36 וראהו הכהן והנה פשׂה הנתק בעור לא יבקר הכהן לשׂער הצהב טמא הוא׃ 37 ואם בעיניו עמד הנתק ושׂער שׁחר צמח בו נרפא הנתק טהור הוא וטהרו הכהן׃ 38 ואישׁ או אשׁה כי יהיה בעור בשׂרם בהרת בהרת לבנת׃ 39 וראה הכהן והנה בעור בשׂרם בהרת כהות לבנת בהק הוא פרח בעור טהור הוא׃ 40 ואישׁ כי ימרט ראשׁו קרח הוא טהור הוא׃ 41 ואם מפאת פניו ימרט ראשׁו גבח הוא טהור הוא׃ 42 וכי יהיה בקרחת או בגבחת נגע לבן אדמדם צרעת פרחת הוא בקרחתו או בגבחתו׃ 43 וראה אתו הכהן והנה שׂאת הנגע לבנה אדמדמת בקרחתו או בגבחתו כמראה צרעת עור בשׂר׃ 44 אישׁ צרוע הוא טמא הוא טמא יטמאנו הכהן בראשׁו נגעו׃ 45 והצרוע אשׁר בו הנגע בגדיו יהיו פרמים וראשׁו יהיה פרוע ועל שׂפם יעטה וטמא טמא יקרא׃ 46 כל ימי אשׁר הנגע בו יטמא טמא הוא בדד ישׁב מחוץ למחנה מושׁבו׃ 47 והבגד כי יהיה בו נגע צרעת בבגד צמר או בבגד פשׁתים׃ 48 או בשׁתי או בערב לפשׁתים ולצמר או בעור או בכל מלאכת עור׃ 49 והיה הנגע ירקרק או אדמדם בבגד או בעור או בשׁתי או בערב או בכל כלי עור נגע צרעת הוא והראה את הכהן׃ 50 וראה הכהן את הנגע והסגיר את הנגע שׁבעת ימים׃ 51 וראה את הנגע ביום השׁביעי כי פשׂה הנגע בבגד או בשׁתי או בערב או בעור לכל אשׁר יעשׂה העור למלאכה צרעת ממארת הנגע טמא הוא׃ 52 ושׂרף את הבגד או את השׁתי או את הערב בצמר או בפשׁתים או את כל כלי העור אשׁר יהיה בו הנגע כי צרעת ממארת הוא באשׁ תשׂרף׃ 53 ואם יראה הכהן והנה לא פשׂה הנגע בבגד או בשׁתי או בערב או בכל כלי עור׃ 54 וצוה הכהן וכבסו את אשׁר בו הנגע והסגירו שׁבעת ימים שׁנית׃ 55 וראה הכהן אחרי הכבס את הנגע והנה לא הפך הנגע את עינו והנגע לא פשׂה טמא הוא באשׁ תשׂרפנו פחתת הוא בקרחתו או בגבחתו׃ 56 ואם ראה הכהן והנה כהה הנגע אחרי הכבס אתו וקרע אתו מן הבגד או מן העור או מן השׁתי או מן הערב׃ 57 ואם תראה עוד בבגד או בשׁתי או בערב או בכל כלי עור פרחת הוא באשׁ תשׂרפנו את אשׁר בו הנגע׃ 58 והבגד או השׁתי או הערב או כל כלי העור אשׁר תכבס וסר מהם הנגע וכבס שׁנית וטהר׃ 59 זאת תורת נגע צרעת בגד הצמר או הפשׁתים או השׁתי או הערב או כל כלי עור לטהרו או לטמאו׃