Lamentations 4

HOT(i) 1 איכה יועם זהב ישׁנא הכתם הטוב תשׁתפכנה אבני קדשׁ בראשׁ כל חוצות׃ 2 בני ציון היקרים המסלאים בפז איכה נחשׁבו לנבלי חרשׂ מעשׂה ידי יוצר׃ 3 גם תנין חלצו שׁד היניקו גוריהן בת עמי לאכזר כי ענים במדבר׃ 4 דבק לשׁון יונק אל חכו בצמא עוללים שׁאלו לחם פרשׂ אין להם׃ 5 האכלים למעדנים נשׁמו בחוצות האמנים עלי תולע חבקו אשׁפתות׃ 6 ויגדל עון בת עמי מחטאת סדם ההפוכה כמו רגע ולא חלו בה ידים׃ 7 זכו נזיריה משׁלג צחו מחלב אדמו עצם מפנינים ספיר גזרתם׃ 8 חשׁך משׁחור תארם לא נכרו בחוצות צפד עורם על עצמם יבשׁ היה כעץ׃ 9 טובים היו חללי חרב מחללי רעב שׁהם יזובו מדקרים מתנובת שׂדי׃ 10 ידי נשׁים רחמניות בשׁלו ילדיהן היו לברות למו בשׁבר בת עמי׃ 11 כלה יהוה את חמתו שׁפך חרון אפו ויצת אשׁ בציון ותאכל יסודתיה׃ 12 לא האמינו מלכי ארץ וכל ישׁבי תבל כי יבא צר ואויב בשׁערי ירושׁלם׃ 13 מחטאת נביאיה עונות כהניה השׁפכים בקרבה דם צדיקים׃ 14 נעו עורים בחוצות נגאלו בדם בלא יוכלו יגעו בלבשׁיהם׃ 15 סורו טמא קראו למו סורו סורו אל תגעו כי נצו גם נעו אמרו בגוים לא יוסיפו לגור׃ 16 פני יהוה חלקם לא יוסיף להביטם פני כהנים לא נשׂאו זקנים לא חננו׃ 17 עודינה תכלינה עינינו אל עזרתנו הבל בצפיתנו צפינו אל גוי לא יושׁע׃ 18 צדו צעדינו מלכת ברחבתינו קרב קצינו מלאו ימינו כי בא קצינו׃ 19 קלים היו רדפינו מנשׁרי שׁמים על ההרים דלקנו במדבר ארבו׃ 20 רוח אפינו משׁיח יהוה נלכד בשׁחיתותם אשׁר אמרנו בצלו נחיה בגוים׃ 21 שׂישׂי ושׂמחי בת אדום יושׁבתי בארץ עוץ גם עליך תעבר כוס תשׁכרי ותתערי׃ 22 תם עונך בת ציון לא יוסיף להגלותך פקד עונך בת אדום גלה על חטאתיך׃