Judges 17

HOT(i) 1 ויהי אישׁ מהר אפרים ושׁמו מיכיהו׃ 2 ויאמר לאמו אלף ומאה הכסף אשׁר לקח לך ואתי אלית וגם אמרת באזני הנה הכסף אתי אני לקחתיו ותאמר אמו ברוך בני ליהוה׃ 3 וישׁב את אלף ומאה הכסף לאמו ותאמר אמו הקדשׁ הקדשׁתי את הכסף ליהוה מידי לבני לעשׂות פסל ומסכה ועתה אשׁיבנו׃ 4 וישׁב את הכסף לאמו ותקח אמו מאתים כסף ותתנהו לצורף ויעשׂהו פסל ומסכה ויהי בבית מיכיהו׃ 5 והאישׁ מיכה לו בית אלהים ויעשׂ אפוד ותרפים וימלא את יד אחד מבניו ויהי לו לכהן׃ 6 בימים ההם אין מלך בישׂראל אישׁ הישׁר בעיניו יעשׂה׃ 7 ויהי נער מבית לחם יהודה ממשׁפחת יהודה והוא לוי והוא גר שׁם׃ 8 וילך האישׁ מהעיר מבית לחם יהודה לגור באשׁר ימצא ויבא הר אפרים עד בית מיכה לעשׂות דרכו׃ 9 ויאמר לו מיכה מאין תבוא ויאמר אליו לוי אנכי מבית לחם יהודה ואנכי הלך לגור באשׁר אמצא׃ 10 ויאמר לו מיכה שׁבה עמדי והיה לי לאב ולכהן ואנכי אתן לך עשׂרת כסף לימים וערך בגדים ומחיתך וילך הלוי׃ 11 ויואל הלוי לשׁבת את האישׁ ויהי הנער לו כאחד מבניו׃ 12 וימלא מיכה את יד הלוי ויהי לו הנער לכהן ויהי בבית מיכה׃ 13 ויאמר מיכה עתה ידעתי כי ייטיב יהוה לי כי היה לי הלוי לכהן׃