Joshua 8:24

HOT(i) 24 ויהי ככלות ישׂראל להרג את כל ישׁבי העי בשׂדה במדבר אשׁר רדפום בו ויפלו כלם לפי חרב עד תמם וישׁבו כל ישׂראל העי ויכו אתה לפי חרב׃