Joshua 4:16

HOT(i) 16 צוה את הכהנים נשׂאי ארון העדות ויעלו מן הירדן׃