Joshua 4

HOT(i) 1 ויהי כאשׁר תמו כל הגוי לעבור את הירדן ויאמר יהוה אל יהושׁע לאמר׃ 2 קחו לכם מן העם שׁנים עשׂר אנשׁים אישׁ אחד אישׁ אחד משׁבט׃ 3 וצוו אותם לאמר שׂאו לכם מזה מתוך הירדן ממצב רגלי הכהנים הכין שׁתים עשׂרה אבנים והעברתם אותם עמכם והנחתם אותם במלון אשׁר תלינו בו הלילה׃ 4 ויקרא יהושׁע אל שׁנים העשׂר אישׁ אשׁר הכין מבני ישׂראל אישׁ אחד אישׁ אחד משׁבט׃ 5 ויאמר להם יהושׁע עברו לפני ארון יהוה אלהיכם אל תוך הירדן והרימו לכם אישׁ אבן אחת על שׁכמו למספר שׁבטי בני ישׂראל׃ 6 למען תהיה זאת אות בקרבכם כי ישׁאלון בניכם מחר לאמר מה האבנים האלה׃ 7 ואמרתם להם אשׁר נכרתו מימי הירדן מפני ארון ברית יהוה בעברו בירדן נכרתו מי הירדן והיו האבנים האלה לזכרון לבני ישׂראל עד עולם׃ 8 ויעשׂו כן בני ישׂראל כאשׁר צוה יהושׁע וישׂאו שׁתי עשׂרה אבנים מתוך הירדן כאשׁר דבר יהוה אל יהושׁע למספר שׁבטי בני ישׂראל ויעברום עמם אל המלון וינחום שׁם׃ 9 ושׁתים עשׂרה אבנים הקים יהושׁע בתוך הירדן תחת מצב רגלי הכהנים נשׂאי ארון הברית ויהיו שׁם עד היום הזה׃ 10 והכהנים נשׂאי הארון עמדים בתוך הירדן עד תם כל הדבר אשׁר צוה יהוה את יהושׁע לדבר אל העם ככל אשׁר צוה משׁה את יהושׁע וימהרו העם ויעברו׃ 11 ויהי כאשׁר תם כל העם לעבור ויעבר ארון יהוה והכהנים לפני העם׃ 12 ויעברו בני ראובן ובני גד וחצי שׁבט המנשׁה חמשׁים לפני בני ישׂראל כאשׁר דבר אליהם משׁה׃ 13 כארבעים אלף חלוצי הצבא עברו לפני יהוה למלחמה אל ערבות יריחו׃ 14 ביום ההוא גדל יהוה את יהושׁע בעיני כל ישׂראל ויראו אתו כאשׁר יראו את משׁה כל ימי חייו׃ 15 ויאמר יהוה אל יהושׁע לאמר׃ 16 צוה את הכהנים נשׂאי ארון העדות ויעלו מן הירדן׃ 17 ויצו יהושׁע את הכהנים לאמר עלו מן הירדן׃ 18 ויהי בעלות הכהנים נשׂאי ארון ברית יהוה מתוך הירדן נתקו כפות רגלי הכהנים אל החרבה וישׁבו מי הירדן למקומם וילכו כתמול שׁלשׁום על כל גדותיו׃ 19 והעם עלו מן הירדן בעשׂור לחדשׁ הראשׁון ויחנו בגלגל בקצה מזרח יריחו׃ 20 ואת שׁתים עשׂרה האבנים האלה אשׁר לקחו מן הירדן הקים יהושׁע בגלגל׃ 21 ויאמר אל בני ישׂראל לאמר אשׁר ישׁאלון בניכם מחר את אבותם לאמר מה האבנים האלה׃ 22 והודעתם את בניכם לאמר ביבשׁה עבר ישׂראל את הירדן הזה׃ 23 אשׁר הובישׁ יהוה אלהיכם את מי הירדן מפניכם עד עברכם כאשׁר עשׂה יהוה אלהיכם לים סוף אשׁר הובישׁ מפנינו עד עברנו׃ 24 למען דעת כל עמי הארץ את יד יהוה כי חזקה היא למען יראתם את יהוה אלהיכם כל הימים׃