Joshua 2:9-11

HOT(i) 9 ותאמר אל האנשׁים ידעתי כי נתן יהוה לכם את הארץ וכי נפלה אימתכם עלינו וכי נמגו כל ישׁבי הארץ מפניכם׃ 10 כי שׁמענו את אשׁר הובישׁ יהוה את מי ים סוף מפניכם בצאתכם ממצרים ואשׁר עשׂיתם לשׁני מלכי האמרי אשׁר בעבר הירדן לסיחן ולעוג אשׁר החרמתם אותם׃ 11 ונשׁמע וימס לבבנו ולא קמה עוד רוח באישׁ מפניכם כי יהוה אלהיכם הוא אלהים בשׁמים ממעל ועל הארץ מתחת׃