Joshua 22:13

HOT(i) 13 וישׁלחו בני ישׂראל אל בני ראובן ואל בני גד ואל חצי שׁבט מנשׁה אל ארץ הגלעד את פינחס בן אלעזר הכהן׃