Joshua 21:1-45

HOT(i) 1 ויגשׁו ראשׁי אבות הלוים אל אלעזר הכהן ואל יהושׁע בן נון ואל ראשׁי אבות המטות לבני ישׂראל׃ 2 וידברו אליהם בשׁלה בארץ כנען לאמר יהוה צוה ביד משׁה לתת לנו ערים לשׁבת ומגרשׁיהן לבהמתנו׃ 3 ויתנו בני ישׂראל ללוים מנחלתם אל פי יהוה את הערים האלה ואת מגרשׁיהן׃ 4 ויצא הגורל למשׁפחת הקהתי ויהי לבני אהרן הכהן מן הלוים ממטה יהודה וממטה השׁמעני וממטה בנימן בגורל ערים שׁלשׁ עשׂרה׃ 5 ולבני קהת הנותרים ממשׁפחת מטה אפרים וממטה דן ומחצי מטה מנשׁה בגורל ערים עשׂר׃ 6 ולבני גרשׁון ממשׁפחות מטה ישׂשכר וממטה אשׁר וממטה נפתלי ומחצי מטה מנשׁה בבשׁן בגורל ערים שׁלשׁ עשׂרה׃ 7 לבני מררי למשׁפחתם ממטה ראובן וממטה גד וממטה זבולן ערים שׁתים עשׂרה׃ 8 ויתנו בני ישׂראל ללוים את הערים האלה ואת מגרשׁיהן כאשׁר צוה יהוה ביד משׁה בגורל׃ 9 ויתנו ממטה בני יהודה וממטה בני שׁמעון את הערים האלה אשׁר יקרא אתהן בשׁם׃ 10 ויהי לבני אהרן ממשׁפחות הקהתי מבני לוי כי להם היה הגורל ריאשׁנה׃ 11 ויתנו להם את קרית ארבע אבי הענוק היא חברון בהר יהודה ואת מגרשׁה סביבתיה׃ 12 ואת שׂדה העיר ואת חצריה נתנו לכלב בן יפנה באחזתו׃ 13 ולבני אהרן הכהן נתנו את עיר מקלט הרצח את חברון ואת מגרשׁה ואת לבנה ואת מגרשׁה׃ 14 ואת יתר ואת מגרשׁה ואת אשׁתמע ואת מגרשׁה׃ 15 ואת חלן ואת מגרשׁה ואת דבר ואת מגרשׁה׃ 16 ואת עין ואת מגרשׁה ואת יטה ואת מגרשׁה את בית שׁמשׁ ואת מגרשׁה ערים תשׁע מאת שׁני השׁבטים האלה׃ 17 וממטה בנימן את גבעון ואת מגרשׁה את גבע ואת מגרשׁה׃ 18 את ענתות ואת מגרשׁה ואת עלמון ואת מגרשׁה ערים ארבע׃ 19 כל ערי בני אהרן הכהנים שׁלשׁ עשׂרה ערים ומגרשׁיהן׃ 20 ולמשׁפחות בני קהת הלוים הנותרים מבני קהת ויהי ערי גורלם ממטה אפרים׃ 21 ויתנו להם את עיר מקלט הרצח את שׁכם ואת מגרשׁה בהר אפרים ואת גזר ואת מגרשׁה׃ 22 ואת קבצים ואת מגרשׁה ואת בית חורן ואת מגרשׁה ערים ארבע׃ 23 וממטה דן את אלתקא ואת מגרשׁה את גבתון ואת מגרשׁה׃ 24 את אילון ואת מגרשׁה את גת רמון ואת מגרשׁה ערים ארבע׃ 25 וממחצית מטה מנשׁה את תענך ואת מגרשׁה ואת גת רמון ואת מגרשׁה ערים שׁתים׃ 26 כל ערים עשׂר ומגרשׁיהן למשׁפחות בני קהת הנותרים׃ 27 ולבני גרשׁון ממשׁפחת הלוים מחצי מטה מנשׁה את עיר מקלט הרצח את גלון בבשׁן ואת מגרשׁה ואת בעשׁתרה ואת מגרשׁה ערים שׁתים׃ 28 וממטה ישׂשכר את קשׁיון ואת מגרשׁה את דברת ואת מגרשׁה׃ 29 את ירמות ואת מגרשׁה את עין גנים ואת מגרשׁה ערים ארבע׃ 30 וממטה אשׁר את משׁאל ואת מגרשׁה את עבדון ואת מגרשׁה׃ 31 את חלקת ואת מגרשׁה ואת רחב ואת מגרשׁה ערים ארבע׃ 32 וממטה נפתלי את עיר מקלט הרצח את קדשׁ בגליל ואת מגרשׁה ואת חמת דאר ואת מגרשׁה ואת קרתן ואת מגרשׁה ערים שׁלשׁ׃ 33 כל ערי הגרשׁני למשׁפחתם שׁלשׁ עשׂרה עיר ומגרשׁיהן׃ 34 ולמשׁפחות בני מררי הלוים הנותרים מאת מטה זבולן את יקנעם ואת מגרשׁה את קרתה ואת מגרשׁה׃ 35 את דמנה ואת מגרשׁה את נהלל ואת מגרשׁה ערים ארבע׃ 36 וממטה ראובן את בצר ואת מגרשׁה ואת יהצה ואת מגרשׁה׃ 37 את קדמות ואת מגרשׁה ואת מיפעת ואת מגרשׁה ערים ארבע׃ 38 וממטה גד את עיר מקלט הרצח את רמת בגלעד ואת מגרשׁה ואת מחנים ואת מגרשׁה׃ 39 את חשׁבון ואת מגרשׁה את יעזר ואת מגרשׁה כל ערים ארבע׃ 40 כל הערים לבני מררי למשׁפחתם הנותרים ממשׁפחות הלוים ויהי גורלם ערים שׁתים עשׂרה׃ 41 כל ערי הלוים בתוך אחזת בני ישׂראל ערים ארבעים ושׁמנה ומגרשׁיהן׃ 42 תהיינה הערים האלה עיר עיר ומגרשׁיה סביבתיה כן לכל הערים האלה׃ 43 ויתן יהוה לישׂראל את כל הארץ אשׁר נשׁבע לתת לאבותם וירשׁוה וישׁבו׃ 44 וינח יהוה להם מסביב ככל אשׁר נשׁבע לאבותם ולא עמד אישׁ בפניהם מכל איביהם את כל איביהם נתן יהוה בידם׃ 45 לא נפל דבר מכל הדבר הטוב אשׁר דבר יהוה אל בית ישׂראל הכל בא׃