Joshua 14:12

HOT(i) 12 ועתה תנה לי את ההר הזה אשׁר דבר יהוה ביום ההוא כי אתה שׁמעת ביום ההוא כי ענקים שׁם וערים גדלות בצרות אולי יהוה אותי והורשׁתים כאשׁר דבר יהוה׃