Jonah 2:3-6

HOT(i) 3 (2:4) ותשׁליכני מצולה בלבב ימים ונהר יסבבני כל משׁבריך וגליך עלי עברו׃ 4 (2:5) ואני אמרתי נגרשׁתי מנגד עיניך אך אוסיף להביט אל היכל קדשׁך׃ 5 (2:6) אפפוני מים עד נפשׁ תהום יסבבני סוף חבושׁ לראשׁי׃ 6 (2:7) לקצבי הרים ירדתי הארץ ברחיה בעדי לעולם ותעל משׁחת חיי יהוה אלהי׃