Joel 1:10-12

HOT(i) 10 שׁדד שׂדה אבלה אדמה כי שׁדד דגן הובישׁ תירושׁ אמלל יצהר׃ 11 הבישׁו אכרים הילילו כרמים על חטה ועל שׂערה כי אבד קציר שׂדה׃ 12 הגפן הובישׁה והתאנה אמללה רמון גם תמר ותפוח כל עצי השׂדה יבשׁו כי הבישׁ שׂשׂון מן בני אדם׃