Jeremiah 41:10

HOT(i) 10 וישׁב ישׁמעאל את כל שׁארית העם אשׁר במצפה את בנות המלך ואת כל העם הנשׁארים במצפה אשׁר הפקיד נבוזראדן רב טבחים את גדליהו בן אחיקם וישׁבם ישׁמעאל בן נתניה וילך לעבר אל בני עמון׃