Jeremiah 40:4

HOT(i) 4 ועתה הנה פתחתיך היום מן האזקים אשׁר על ידך אם טוב בעיניך לבוא אתי בבל בא ואשׂים את עיני עליך ואם רע בעיניך לבוא אתי בבל חדל ראה כל הארץ לפניך אל טוב ואל הישׁר בעיניך ללכת שׁמה לך׃