Jeremiah 36:12

HOT(i) 12 וירד בית המלך על לשׁכת הספר והנה שׁם כל השׂרים יושׁבים אלישׁמע הספר ודליהו בן שׁמעיהו ואלנתן בן עכבור וגמריהו בן שׁפן וצדקיהו בן חנניהו וכל השׂרים׃