Jeremiah 35

HOT(i) 1 הדבר אשׁר היה אל ירמיהו מאת יהוה בימי יהויקים בן יאשׁיהו מלך יהודה לאמר׃ 2 הלוך אל בית הרכבים ודברת אותם והבאותם בית יהוה אל אחת הלשׁכות והשׁקית אותם יין׃ 3 ואקח את יאזניה בן ירמיהו בן חבצניה ואת אחיו ואת כל בניו ואת כל בית הרכבים׃ 4 ואבא אתם בית יהוה אל לשׁכת בני חנן בן יגדליהו אישׁ האלהים אשׁר אצל לשׁכת השׂרים אשׁר ממעל ללשׁכת מעשׂיהו בן שׁלם שׁמר הסף׃ 5 ואתן לפני בני בית הרכבים גבעים מלאים יין וכסות ואמר אליהם שׁתו יין׃ 6 ויאמרו לא נשׁתה יין כי יונדב בן רכב אבינו צוה עלינו לאמר לא תשׁתו יין אתם ובניכם עד עולם׃ 7 ובית לא תבנו וזרע לא תזרעו וכרם לא תטעו ולא יהיה לכם כי באהלים תשׁבו כל ימיכם למען תחיו ימים רבים על פני האדמה אשׁר אתם גרים שׁם׃ 8 ונשׁמע בקול יהונדב בן רכב אבינו לכל אשׁר צונו לבלתי שׁתות יין כל ימינו אנחנו נשׁינו בנינו ובנתינו׃ 9 ולבלתי בנות בתים לשׁבתנו וכרם ושׂדה וזרע לא יהיה׃ 10 ונשׁב באהלים ונשׁמע ונעשׂ ככל אשׁר צונו יונדב אבינו׃ 11 ויהי בעלות נבוכדראצר מלך בבל אל הארץ ונאמר באו ונבוא ירושׁלם מפני חיל הכשׂדים ומפני חיל ארם ונשׁב בירושׁלם׃ 12 ויהי דבר יהוה אל ירמיהו לאמר׃ 13 כה אמר יהוה צבאות אלהי ישׂראל הלך ואמרת לאישׁ יהודה וליושׁבי ירושׁלם הלוא תקחו מוסר לשׁמע אל דברי נאם יהוה׃ 14 הוקם את דברי יהונדב בן רכב אשׁר צוה את בניו לבלתי שׁתות יין ולא שׁתו עד היום הזה כי שׁמעו את מצות אביהם ואנכי דברתי אליכם השׁכם ודבר ולא שׁמעתם אלי׃ 15 ואשׁלח אליכם את כל עבדי הנבאים השׁכים ושׁלח לאמר שׁבו נא אישׁ מדרכו הרעה והיטיבו מעלליכם ואל תלכו אחרי אלהים אחרים לעבדם ושׁבו אל האדמה אשׁר נתתי לכם ולאבתיכם ולא הטיתם את אזנכם ולא שׁמעתם אלי׃ 16 כי הקימו בני יהונדב בן רכב את מצות אביהם אשׁר צום והעם הזה לא שׁמעו אלי׃ 17 לכן כה אמר יהוה אלהי צבאות אלהי ישׂראל הנני מביא אל יהודה ואל כל יושׁבי ירושׁלם את כל הרעה אשׁר דברתי עליהם יען דברתי אליהם ולא שׁמעו ואקרא להם ולא ענו׃ 18 ולבית הרכבים אמר ירמיהו כה אמר יהוה צבאות אלהי ישׂראל יען אשׁר שׁמעתם על מצות יהונדב אביכם ותשׁמרו את כל מצותיו ותעשׂו ככל אשׁר צוה אתכם׃ 19 לכן כה אמר יהוה צבאות אלהי ישׂראל לא יכרת אישׁ ליונדב בן רכב עמד לפני כל הימים׃