Jeremiah 33

HOT(i) 1 ויהי דבר יהוה אל ירמיהו שׁנית והוא עודנו עצור בחצר המטרה לאמר׃ 2 כה אמר יהוה עשׂה יהוה יוצר אותה להכינה יהוה שׁמו׃ 3 קרא אלי ואענך ואגידה לך גדלות ובצרות לא ידעתם׃ 4 כי כה אמר יהוה אלהי ישׂראל על בתי העיר הזאת ועל בתי מלכי יהודה הנתצים אל הסללות ואל החרב׃ 5 באים להלחם את הכשׂדים ולמלאם את פגרי האדם אשׁר הכיתי באפי ובחמתי ואשׁר הסתרתי פני מהעיר הזאת על כל רעתם׃ 6 הנני מעלה לה ארכה ומרפא ורפאתים וגליתי להם עתרת שׁלום ואמת׃ 7 והשׁבתי את שׁבות יהודה ואת שׁבות ישׂראל ובנתים כבראשׁנה׃ 8 וטהרתים מכל עונם אשׁר חטאו לי וסלחתי לכול עונותיהם אשׁר חטאו לי ואשׁר פשׁעו׃ 9 והיתה לי לשׁם שׂשׂון לתהלה ולתפארת לכל גויי הארץ אשׁר ישׁמעו את כל הטובה אשׁר אנכי עשׂה אתם ופחדו ורגזו על כל הטובה ועל כל השׁלום אשׁר אנכי עשׂה׃ 10 כה אמר יהוה עוד ישׁמע במקום הזה אשׁר אתם אמרים חרב הוא מאין אדם ומאין בהמה בערי יהודה ובחצות ירושׁלם הנשׁמות מאין אדם ומאין יושׁב ומאין בהמה׃ 11 קול שׂשׂון וקול שׂמחה קול חתן וקול כלה קול אמרים הודו את יהוה צבאות כי טוב יהוה כי לעולם חסדו מבאים תודה בית יהוה כי אשׁיב את שׁבות הארץ כבראשׁנה אמר יהוה׃ 12 כה אמר יהוה צבאות עוד יהיה במקום הזה החרב מאין אדם ועד בהמה ובכל עריו נוה רעים מרבצים צאן׃ 13 בערי ההר בערי השׁפלה ובערי הנגב ובארץ בנימן ובסביבי ירושׁלם ובערי יהודה עד תעברנה הצאן על ידי מונה אמר יהוה׃ 14 הנה ימים באים נאם יהוה והקמתי את הדבר הטוב אשׁר דברתי אל בית ישׂראל ועל בית יהודה׃ 15 בימים ההם ובעת ההיא אצמיח לדוד צמח צדקה ועשׂה משׁפט וצדקה בארץ׃ 16 בימים ההם תושׁע יהודה וירושׁלם תשׁכון לבטח וזה אשׁר יקרא לה יהוה צדקנו׃ 17 כי כה אמר יהוה לא יכרת לדוד אישׁ ישׁב על כסא בית ישׂראל׃ 18 ולכהנים הלוים לא יכרת אישׁ מלפני מעלה עולה ומקטיר מנחה ועשׂה זבח כל הימים׃ 19 ויהי דבר יהוה אל ירמיהו לאמור׃ 20 כה אמר יהוה אם תפרו את בריתי היום ואת בריתי הלילה ולבלתי היות יומם ולילה בעתם׃ 21 גם בריתי תפר את דוד עבדי מהיות לו בן מלך על כסאו ואת הלוים הכהנים משׁרתי׃ 22 אשׁר לא יספר צבא השׁמים ולא ימד חול הים כן ארבה את זרע דוד עבדי ואת הלוים משׁרתי אתי׃ 23 ויהי דבר יהוה אל ירמיהו לאמר׃ 24 הלוא ראית מה העם הזה דברו לאמר שׁתי המשׁפחות אשׁר בחר יהוה בהם וימאסם ואת עמי ינאצון מהיות עוד גוי לפניהם׃ 25 כה אמר יהוה אם לא בריתי יומם ולילה חקות שׁמים וארץ לא שׂמתי׃ 26 גם זרע יעקוב ודוד עבדי אמאס מקחת מזרעו משׁלים אל זרע אברהם ישׂחק ויעקב כי אשׁוב את שׁבותם ורחמתים׃