Jeremiah 25:1

HOT(i) 1 הדבר אשׁר היה על ירמיהו על כל עם יהודה בשׁנה הרבעית ליהויקים בן יאשׁיהו מלך יהודה היא השׁנה הראשׁנית לנבוכדראצר מלך בבל׃
Reformed Dating