Jeremiah 19:3-5

HOT(i) 3 ואמרת שׁמעו דבר יהוה מלכי יהודה וישׁבי ירושׁלם כה אמר יהוה צבאות אלהי ישׂראל הנני מביא רעה על המקום הזה אשׁר כל שׁמעה תצלנה אזניו׃ 4 יען אשׁר עזבני וינכרו את המקום הזה ויקטרו בו לאלהים אחרים אשׁר לא ידעום המה ואבותיהם ומלכי יהודה ומלאו את המקום הזה דם נקים׃ 5 ובנו את במות הבעל לשׂרף את בניהם באשׁ עלות לבעל אשׁר לא צויתי ולא דברתי ולא עלתה על לבי׃