Jeremiah 17:25

HOT(i) 25 ובאו בשׁערי העיר הזאת מלכים ושׂרים ישׁבים על כסא דוד רכבים ברכב ובסוסים המה ושׂריהם אישׁ יהודה וישׁבי ירושׁלם וישׁבה העיר הזאת לעולם׃