Jeremiah 10:1-5

HOT(i) 1 שׁמעו את הדבר אשׁר דבר יהוה עליכם בית ישׂראל׃ 2 כה אמר יהוה אל דרך הגוים אל תלמדו ומאתות השׁמים אל תחתו כי יחתו הגוים מהמה׃ 3 כי חקות העמים הבל הוא כי עץ מיער כרתו מעשׂה ידי חרשׁ במעצד׃ 4 בכסף ובזהב ייפהו במסמרות ובמקבות יחזקום ולוא יפיק׃ 5 כתמר מקשׁה המה ולא ידברו נשׂוא ינשׂוא כי לא יצעדו אל תיראו מהם כי לא ירעו וגם היטיב אין אותם׃