Isaiah 9:13-17

HOT(i) 13 (9:12) והעם לא שׁב עד המכהו ואת יהוה צבאות לא דרשׁו׃ 14 (9:13) ויכרת יהוה מישׂראל ראשׁ וזנב כפה ואגמון יום אחד׃ 15 (9:14) זקן ונשׂוא פנים הוא הראשׁ ונביא מורה שׁקר הוא הזנב׃ 16 (9:15) ויהיו מאשׁרי העם הזה מתעים ומאשׁריו מבלעים׃ 17 (9:16) על כן על בחוריו לא ישׂמח אדני ואת יתמיו ואת אלמנתיו לא ירחם כי כלו חנף ומרע וכל פה דבר נבלה בכל זאת לא שׁב אפו ועוד ידו נטויה׃