Isaiah 7:23-25

HOT(i) 23 והיה ביום ההוא יהיה כל מקום אשׁר יהיה שׁם אלף גפן באלף כסף לשׁמיר ולשׁית יהיה׃ 24 בחצים ובקשׁת יבוא שׁמה כי שׁמיר ושׁית תהיה כל הארץ׃ 25 וכל ההרים אשׁר במעדר יעדרון לא תבוא שׁמה יראת שׁמיר ושׁית והיה למשׁלח שׁור ולמרמס שׂה׃