Isaiah 5:26-30

HOT(i) 26 ונשׂא נס לגוים מרחוק ושׁרק לו מקצה הארץ והנה מהרה קל יבוא׃ 27 אין עיף ואין כושׁל בו לא ינום ולא יישׁן ולא נפתח אזור חלציו ולא נתק שׂרוך נעליו׃ 28 אשׁר חציו שׁנונים וכל קשׁתתיו דרכות פרסות סוסיו כצר נחשׁבו וגלגליו כסופה׃ 29 שׁאגה לו כלביא ושׁאג ככפירים וינהם ויאחז טרף ויפליט ואין מציל׃ 30 וינהם עליו ביום ההוא כנהמת ים ונבט לארץ והנה חשׁך צר ואור חשׁך בעריפיה׃