Isaiah 59:21

HOT(i) 21 ואני זאת בריתי אותם אמר יהוה רוחי אשׁר עליך ודברי אשׁר שׂמתי בפיך לא ימושׁו מפיך ומפי זרעך ומפי זרע זרעך אמר יהוה מעתה ועד עולם׃