Isaiah 40:26-28

HOT(i) 26 שׂאו מרום עיניכם וראו מי ברא אלה המוציא במספר צבאם לכלם בשׁם יקרא מרב אונים ואמיץ כח אישׁ לא נעדר׃ 27 למה תאמר יעקב ותדבר ישׂראל נסתרה דרכי מיהוה ומאלהי משׁפטי יעבור׃ 28 הלוא ידעת אם לא שׁמעת אלהי עולם יהוה בורא קצות הארץ לא ייעף ולא ייגע אין חקר לתבונתו׃