Isaiah 29:21

HOT(i) 21 מחטיאי אדם בדבר ולמוכיח בשׁער יקשׁון ויטו בתהו צדיק׃