Hosea 9:11-13

HOT(i) 11 אפרים כעוף יתעופף כבודם מלדה ומבטן ומהריון׃ 12 כי אם יגדלו את בניהם ושׁכלתים מאדם כי גם אוי להם בשׂורי מהם׃ 13 אפרים כאשׁר ראיתי לצור שׁתולה בנוה ואפרים להוציא אל הרג בניו׃