Hosea 7:9-16

HOT(i) 9 אכלו זרים כחו והוא לא ידע גם שׂיבה זרקה בו והוא לא ידע׃ 10 וענה גאון ישׂראל בפניו ולא שׁבו אל יהוה אלהיהם ולא בקשׁהו בכל זאת׃ 11 ויהי אפרים כיונה פותה אין לב מצרים קראו אשׁור הלכו׃ 12 כאשׁר ילכו אפרושׂ עליהם רשׁתי כעוף השׁמים אורידם איסרם כשׁמע לעדתם׃ 13 אוי להם כי נדדו ממני שׁד להם כי פשׁעו בי ואנכי אפדם והמה דברו עלי כזבים׃ 14 ולא זעקו אלי בלבם כי יילילו על משׁכבותם על דגן ותירושׁ יתגוררו יסורו׃ 15 ואני יסרתי חזקתי זרועתם ואלי יחשׁבו רע׃ 16 ישׁובו לא על היו כקשׁת רמיה יפלו בחרב שׂריהם מזעם לשׁונם זו לעגם בארץ מצרים׃