Genesis 47

HOT(i) 1 ויבא יוסף ויגד לפרעה ויאמר אבי ואחי וצאנם ובקרם וכל אשׁר להם באו מארץ כנען והנם בארץ גשׁן׃ 2 ומקצה אחיו לקח חמשׁה אנשׁים ויצגם לפני פרעה׃ 3 ויאמר פרעה אל אחיו מה מעשׂיכם ויאמרו אל פרעה רעה צאן עבדיך גם אנחנו גם אבותינו׃ 4 ויאמרו אל פרעה לגור בארץ באנו כי אין מרעה לצאן אשׁר לעבדיך כי כבד הרעב בארץ כנען ועתה ישׁבו נא עבדיך בארץ גשׁן׃ 5 ויאמר פרעה אל יוסף לאמר אביך ואחיך באו אליך׃ 6 ארץ מצרים לפניך הוא במיטב הארץ הושׁב את אביך ואת אחיך ישׁבו בארץ גשׁן ואם ידעת וישׁ בם אנשׁי חיל ושׂמתם שׂרי מקנה על אשׁר׃ 7 ויבא יוסף את יעקב אביו ויעמדהו לפני פרעה ויברך יעקב את פרעה׃ 8 ויאמר פרעה אל יעקב כמה ימי שׁני חייך׃ 9 ויאמר יעקב אל פרעה ימי שׁני מגורי שׁלשׁים ומאת שׁנה מעט ורעים היו ימי שׁני חיי ולא השׂיגו את ימי שׁני חיי אבתי בימי מגוריהם׃ 10 ויברך יעקב את פרעה ויצא מלפני פרעה׃ 11 ויושׁב יוסף את אביו ואת אחיו ויתן להם אחזה בארץ מצרים במיטב הארץ בארץ רעמסס כאשׁר צוה פרעה׃ 12 ויכלכל יוסף את אביו ואת אחיו ואת כל בית אביו לחם לפי הטף׃ 13 ולחם אין בכל הארץ כי כבד הרעב מאד ותלה ארץ מצרים וארץ כנען מפני הרעב׃ 14 וילקט יוסף את כל הכסף הנמצא בארץ מצרים ובארץ כנען בשׁבר אשׁר הם שׁברים ויבא יוסף את הכסף ביתה פרעה׃ 15 ויתם הכסף מארץ מצרים ומארץ כנען ויבאו כל מצרים אל יוסף לאמר הבה לנו לחם ולמה נמות נגדך כי אפס כסף׃ 16 ויאמר יוסף הבו מקניכם ואתנה לכם במקניכם אם אפס כסף׃ 17 ויביאו את מקניהם אל יוסף ויתן להם יוסף לחם בסוסים ובמקנה הצאן ובמקנה הבקר ובחמרים וינהלם בלחם בכל מקנהם בשׁנה ההוא׃ 18 ותתם השׁנה ההוא ויבאו אליו בשׁנה השׁנית ויאמרו לו לא נכחד מאדני כי אם תם הכסף ומקנה הבהמה אל אדני לא נשׁאר לפני אדני בלתי אם גויתנו ואדמתנו׃ 19 למה נמות לעיניך גם אנחנו גם אדמתנו קנה אתנו ואת אדמתנו בלחם ונהיה אנחנו ואדמתנו עבדים לפרעה ותן זרע ונחיה ולא נמות והאדמה לא תשׁם׃ 20 ויקן יוסף את כל אדמת מצרים לפרעה כי מכרו מצרים אישׁ שׂדהו כי חזק עלהם הרעב ותהי הארץ לפרעה׃ 21 ואת העם העביר אתו לערים מקצה גבול מצרים ועד קצהו׃ 22 רק אדמת הכהנים לא קנה כי חק לכהנים מאת פרעה ואכלו את חקם אשׁר נתן להם פרעה על כן לא מכרו את אדמתם׃ 23 ויאמר יוסף אל העם הן קניתי אתכם היום ואת אדמתכם לפרעה הא לכם זרע וזרעתם את האדמה׃ 24 והיה בתבואת ונתתם חמישׁית לפרעה וארבע הידת יהיה לכם לזרע השׂדה ולאכלכם ולאשׁר בבתיכם ולאכל לטפכם׃ 25 ויאמרו החיתנו נמצא חן בעיני אדני והיינו עבדים לפרעה׃ 26 וישׂם אתה יוסף לחק עד היום הזה על אדמת מצרים לפרעה לחמשׁ רק אדמת הכהנים לבדם לא היתה לפרעה׃ 27 וישׁב ישׂראל בארץ מצרים בארץ גשׁן ויאחזו בה ויפרו וירבו מאד׃ 28 ויחי יעקב בארץ מצרים שׁבע עשׂרה שׁנה ויהי ימי יעקב שׁני חייו שׁבע שׁנים וארבעים ומאת שׁנה׃ 29 ויקרבו ימי ישׂראל למות ויקרא לבנו ליוסף ויאמר לו אם נא מצאתי חן בעיניך שׂים נא ידך תחת ירכי ועשׂית עמדי חסד ואמת אל נא תקברני במצרים׃ 30 ושׁכבתי עם אבתי ונשׂאתני ממצרים וקברתני בקברתם ויאמר אנכי אעשׂה כדברך׃ 31 ויאמר השׁבעה לי וישׁבע לו וישׁתחו ישׂראל על ראשׁ המטה׃