Genesis 46:12

HOT(i) 12 ובני יהודה ער ואונן ושׁלה ופרץ וזרח וימת ער ואונן בארץ כנען ויהיו בני פרץ חצרן וחמול׃