Genesis 39

HOT(i) 1 ויוסף הורד מצרימה ויקנהו פוטיפר סריס פרעה שׂר הטבחים אישׁ מצרי מיד הישׁמעאלים אשׁר הורדהו שׁמה׃ 2 ויהי יהוה את יוסף ויהי אישׁ מצליח ויהי בבית אדניו המצרי׃ 3 וירא אדניו כי יהוה אתו וכל אשׁר הוא עשׂה יהוה מצליח בידו׃ 4 וימצא יוסף חן בעיניו וישׁרת אתו ויפקדהו על ביתו וכל ישׁ לו נתן בידו׃ 5 ויהי מאז הפקיד אתו בביתו ועל כל אשׁר ישׁ לו ויברך יהוה את בית המצרי בגלל יוסף ויהי ברכת יהוה בכל אשׁר ישׁ לו בבית ובשׂדה׃ 6 ויעזב כל אשׁר לו ביד יוסף ולא ידע אתו מאומה כי אם הלחם אשׁר הוא אוכל ויהי יוסף יפה תאר ויפה מראה׃ 7 ויהי אחר הדברים האלה ותשׂא אשׁת אדניו את עיניה אל יוסף ותאמר שׁכבה עמי׃ 8 וימאן ויאמר אל אשׁת אדניו הן אדני לא ידע אתי מה בבית וכל אשׁר ישׁ לו נתן בידי׃ 9 איננו גדול בבית הזה ממני ולא חשׂך ממני מאומה כי אם אותך באשׁר את אשׁתו ואיך אעשׂה הרעה הגדלה הזאת וחטאתי לאלהים׃ 10 ויהי כדברה אל יוסף יום יום ולא שׁמע אליה לשׁכב אצלה להיות עמה׃ 11 ויהי כהיום הזה ויבא הביתה לעשׂות מלאכתו ואין אישׁ מאנשׁי הבית שׁם בבית׃ 12 ותתפשׂהו בבגדו לאמר שׁכבה עמי ויעזב בגדו בידה וינס ויצא החוצה׃ 13 ויהי כראותה כי עזב בגדו בידה וינס החוצה׃ 14 ותקרא לאנשׁי ביתה ותאמר להם לאמר ראו הביא לנו אישׁ עברי לצחק בנו בא אלי לשׁכב עמי ואקרא בקול גדול׃ 15 ויהי כשׁמעו כי הרימתי קולי ואקרא ויעזב בגדו אצלי וינס ויצא החוצה׃ 16 ותנח בגדו אצלה עד בוא אדניו אל ביתו׃ 17 ותדבר אליו כדברים האלה לאמר בא אלי העבד העברי אשׁר הבאת לנו לצחק׃ 18 ויהי כהרימי קולי ואקרא ויעזב בגדו אצלי וינס החוצה׃ 19 ויהי כשׁמע אדניו את דברי אשׁתו אשׁר דברה אליו לאמר כדברים האלה עשׂה לי עבדך ויחר אפו׃ 20 ויקח אדני יוסף אתו ויתנהו אל בית הסהר מקום אשׁר אסורי המלך אסורים ויהי שׁם בבית הסהר׃ 21 ויהי יהוה את יוסף ויט אליו חסד ויתן חנו בעיני שׂר בית הסהר׃ 22 ויתן שׂר בית הסהר ביד יוסף את כל האסירם אשׁר בבית הסהר ואת כל אשׁר עשׂים שׁם הוא היה עשׂה׃ 23 אין שׂר בית הסהר ראה את כל מאומה בידו באשׁר יהוה אתו ואשׁר הוא עשׂה יהוה מצליח׃